سایزینگ کابل

سایزینگ کابل

با وارد کردن اطلاعات مربوط به کابل خود از قبیل جنس هسته، جنس عایق، سایز کابل، روش نصب، تعداد کابلهایی که کنار هم چیده شده اند و همچنین شرایط محیطی محل نصب میتوانید حداکثر جریان مجاز عبوری از کابل جهت بیشینه کردن طول عمر کابل را به دست آورید.

جنس عایق کابل *

دیگر محاسبات آنلاین :