محاسبه جرم گاز اطفاء حریق

محاسبه جرم گاز اطفاء حریق

در این محاسبات میتوانید با انتخاب نوع گاز، درصد گاز مجاز در محیط، و مشخصات اتاق مورد نظر، جرم گاز مورد نیاز خود جهت اطفاء حریق را به دست آورید. به خاطر داشته باشید در مراکز داده بهتر است غلظت گاز FM200 7.9 درصد، غلظت گاز IG100 و IG55برابر با 38 درصد باشد.

دیگر محاسبات آنلاین :